NOWEFIO 2023

Nazwa zadania publicznego: Zwiększenie samoorganizacji obywatelskiej organizacji paramilitarnych

Okres realizacji zadania publicznego: 2023-2025

Nazwa programu: Rządowy Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

Wartość finansowania: 262.000 zł

Całkowita wartość zadania: 262.000 zł

Syntetyczny opis zadania:

Celem zadania jest zwiększenie samoorganizacji obywatelskiej i przezwyciężanie barier hamujących rozwój organizacji paramilitarnych.

Jako środek prowadzący do tego celu założono podjęcie próby konsolidacji organizacji paramilitarnych poprzez:

1) integrację szkoleniową poprzez organizację raz do roku roku 4-dniowego zlotu w formie poligonu

1.1. Zlot organizacji paramilitarnych 2023 - Działania przeciwdywersyjne w terenie zurbanizowanym.

2) integrację instytucjonalną poprzez zaznaczenie odrębności organizacji paramilitarnych od innych organizacji pozarządowych, w tym proobronnych, poprzez organizację kongresu organizacji paramilitarnych

3) zaznaczenie w przestrzeni publicznej historii, specyfiki i potrzeb organizacji paramilitarnych poprzez stworzenie i prowadzenie portalu internetowego poświęconego organizacjom paramilitarnym

4) publikacje materiałów szkoleniowych.

4.1. Publikacja i rozesłanie do instytucji, organizacji pozarządowych oraz osób 50 egz. podręcznika "Walka wręcz karabinkiem".

Organizacje paramilitarne zapraszamy do kontaktu z koordynatorem zadania: Wiktor Powiłajtis w.powilajtis@terytorialni.pl

Status zadania: w trakcie realizacji, sprawozdanie częściowe z wykonania zadania publicznego za rok 2023 zostało zaakceptowane.