O Stowarzyszeniu

KIM JESTEŚMY?

TTerytorialni to stowarzyszenie o charakterze proobronnym. Zrzeszamy ochotników, którzy są gotowi szkolić się w czasie wolnym od pracy i za własne pieniądze. W naszych szkoleniach kładziemy nacisk na szkolenie ogniowe i taktyczno-ogniowe. Nasi członkowie mogą rozwijać swoje zainteresowania w sekcjach: szkolenia taktycznego i taktyczno-ogniowego, szkolenia podstawowego, strzelectwa bojowego, strzelectwa sportowego (zrzeszonej w PZSS), kolekcjonerstwa broni, a także młodzieżowej.

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego doceniając innowacyjność naszych programów szkoleniowych, objął patronatem honorowym prowadzony przez nas kurs podstawowy. Również Wojewódzki Komendant Policji w Krakowie dostrzegł celowość prowadzonych przez nas działań, czemu dał wyraz w pisemnym uzasadnieniu decyzji przyznającej pozwolenie na broń dla naszego Stowarzyszenia: „W tym miejscu należy zaznaczyć, że podjęcie przez Stowarzyszenie "Terytorialni" wyzwania, jakim jest wzmocnienie bezpieczeństwa Państwa jest cennym i potrzebnym krokiem, a uwzględniając zmieniającą się sytuację wręcz inicjatywą strategiczną".

Stowarzyszenie posiada uzgodniony zakres działalności bezpośrednio związanej z bezpieczeństwem państwa i ochroną porządku publicznego z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz zakres działania na rzecz obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej z Ministrem Obrony Narodowej. Ponadto Stowarzyszenie posiada pozwolenie na broń do celów szkoleniowych.

JAKIE SĄ NASZE CELE?

Wobec upadku systemu szkolenia rezerw osobowych spowodowanym z jednej strony przestarzałymi, nieefektywnymi i nie przystosowanymi do potrzeb współczesnego pola walki programami szkolenia, a z drugiej strony szkoleniem rezerwistów w liczbie nieadekwatnej do rzeczywistych potrzeb obronności Polski, za nasz główny cel stawiamy działanie na rzecz włączenia organizacji proobronnych w system obrony państwa (obronę terytorium). Jako główny środek do tego celu uważamy prowadzenie rzeczywistego, pozbawionego fikcji szkolenia dla ochotników, opartego o naukę posługiwania się bronią - wyszkolenie ogniowe (strzeleckie), jako punkt wyjścia do szkoleń taktycznych i taktyczno-ogniowych.

NASZE BARWY


Godło Stowarzyszenia Terytorialni w wersji zwykłej i gaszonej autorstwa Kamila Jasnosa. Godło jest noszone na lewym rękawie munduru.