Statut

Statut Stowarzyszenia Terytorialni

ROZDZIAŁ I – POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1

Stowarzyszenie Terytorialni jest organizacją działającą na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. "Prawo o stowarzyszeniach" oraz postanowień niniejszego statutu.

Art. 2
 1. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Kraków.

Art. 3

Stowarzyszenie zostało powołane na czas nieoznaczony.

Art. 4

Stowarzyszenie może używać własnych symboli i pieczęci.

Art. 5

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.

Art. 6

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz:

 1. strzelectwa, strzelectwa sportowego i kolekcjonerstwa broni w rozumieniu przepisów Ustawy o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999 r. z późniejszymi zmianami (Dz.U. 1999 Nr 53 poz. 549)
 2. obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
 3. porządku i bezpieczeństwa publicznego
 4. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
 5. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 6. ratownictwa i ochrony ludności
 7. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju
 8. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
 9. ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 10. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
 11. ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Art. 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. przygotowywanie programów szkolenia, ćwiczeń i kursów
 2. organizowanie szkoleń, wykładów, ćwiczeń, zawodów i kursów
 3. prowadzenie kampanii społecznej na rzecz powołania obywatelskiego komponentu sił zbrojnych
 4. udział w obchodach i uroczystościach patriotycznych
 5. współpracę i współdziałanie z organami administracji publicznej, w tym samorządowej, jednostkami wojskowymi i innymi podmiotami
 6. prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej
 7. organizację konferencji, seminariów, odczytów, wykładów
 8. przygotowywanie projektów aktów prawnych.
 9. współdziałanie, na zasadach subsydiarności (pomocniczości), z wyspecjalizowanymi i ustawowo upoważnionymi do tego podmiotami. Cele szkoleniowe będą realizowane przez odpowiednio wykwalifikowane osoby, przy respektowaniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa z zakresu bezpieczeństwa, porządku publicznego, ratownictwa i ochrony ludności.

Art. 8

Stowarzyszenie może być członkiem innych organizacji krajowych.

Art. 9

 1. Stowarzyszenie w swym działaniu przestrzega zasad apolityczności, apartyjności, transparentności oraz praworządności.
 2. Stowarzyszenie jest niezależne ideowo i organizacyjnie od partii, ruchów i organizacji o charakterze politycznym.
 3. Zabronione jest prowadzenie działalności partyjnej i politycznej w strukturach Stowarzyszenia.
 4. Członkowie wybieralnych władz Stowarzyszenia nie mogą być członkami partii politycznej, w takim wypadku z chwilą wstąpienia do partii politycznej mandat takiej osoby wygasa.
 5. Zabronione jest posługiwanie się nazwą lub symbolami Stowarzyszenia w celu prowadzenia działalności partyjnej lub politycznej.


ROZDZIAŁ II – CZŁONKOSTWO W STOWARZYSZENIU

Art. 10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. kandydatów
 2. członków zwyczajnych
 3. członków wspierających
 4. honorowych.

Art. 11

 1. Kandydatem może być osoba fizyczna spełniająca następujące warunki:
  1) posiadająca obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej
  2) posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych
  3) niekarana
  4) złożyła deklarację członkowską
  5) została przyjęta uchwałą zarządu w poczet członków kandydatów
 2. Kandydat ma prawo zgłaszać wnioski do władz Stowarzyszenia.
 3. Kandydat ma obowiązek:
  1) przestrzegać statutu i uchwał władz Stowarzyszenia, w tym terminowo płacić składki członkowskie
  2) aktywnie uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia.

Art. 12

 1. Członkiem zwyczajnym jest osoba spełniająca wymogi dla kandydata, przyjęta przez Zarząd uchwałą w poczet członków zwyczajnych.
 2. Członkiem zwyczajnym zostaje osoba, która pozytywne zaliczyła egzamin (certyfikację podstawową) szczegółowo określoną uchwałą walnego zgromadzenia.
 3. Członek zwyczajny ma bierne i czynne prawo wyborcze do władz stowarzyszenia oraz przysługują mu prawa Kandydata.
 4. Członek zwyczajny ma obowiązek
  1) przestrzegać statutu i uchwał władz Stowarzyszenia, w tym terminowo płacić składki członkowskie
  2) aktywnie uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia.

Art. 13

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna, przyjęta w poczet członków wspierających uchwałą Zarządu.
 2. Członek wspierający ma takie prawa jak Kandydat.
 3. Członek wspierający ma obowiązki takie jak Kandydat oraz dodatkowo obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

Art. 14

 1. Członkiem Honorowym może zostać osoba fizyczna, na podstawie uchwały Zarządu.
 2. Członek Honorowy posiada prawa i obowiązki członka zwyczajnego ale jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.

Art. 15

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w przypadku:
  1) złożenia rezygnacji do Zarządu
  2) śmierci, utraty pełnej zdolności do czynności prawnych, prawomocnego skazania za przestępstwo lub utraty obywatelstwa Rzeczypospolitej Polskiej – w przypadku osób fizycznych
  3) likwidacji lub ogłoszenia upadłości likwidacyjnej przez osobę prawną
 2. Ponadto Zarząd może uchwałą pozbawić członkostwa w Stowarzyszeniu z następujących przyczyn:
  1) rażącego nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, w tym w szczególności braku terminowego opłacania składek członkowskich
  2) działania na szkodę Stowarzyszenia
  3) dopuszczenia się czynu niegodnego członka Stowarzyszenia.
 3. Od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia z listy członków przysługuje odwołanie do Komisji Rewizyjnej w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały


ROZDZIAŁ III – WŁADZE STOWARZYSZENIA

Art. 16

Władzami Stowarzyszenia są

 1. Walne Zebranie Członków/Walne Zebranie Delegatów
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna

Art. 17

 1. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.
 2. Członkowie wybieralnych władz Stowarzyszenia wybierani i odwoływani są w głosowaniu jawnym lub tajnym, w zależności od decyzji Walnego Zebrania Członków.
 3. Nie można w tym samym czasie łączyć mandatu członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 4. Członek Komisji Rewizyjnej nie może pozostawać w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo być związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, lub podległości służbowej z żadnym członkiem Zarządu.
 5. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków, o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej.
 6. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie biorą udziału w głosowaniu nad uchwałami Walnego Zebrania Członków w przedmiocie zatwierdzania sprawozdań z ich działalności albo udzielania absolutorium.

Art. 18

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd raz na 4 lata.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd:
  1) z własnej inicjatywy,
  2) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  3) na pisemny wniosek ponad połowy członków zwyczajnych.
 4. O terminie Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków wraz z proponowanym porządkiem obrad Zarząd zawiadamia członków.
 5. Jeśli zawiadomienie o drugim terminie Walnego Zebrania Członków nie stanowi inaczej, odbywa się ono godzinę później jak w pierwszym terminie i w tym samym miejscu, przy czym uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej.
 6. Uchwały Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków są podejmowane w głosowaniu zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.
 7. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.
 8. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
  1) wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej
  2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  3) decydowanie w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi,
  4) uchwalanie zmiany statutu
  5) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz o przeznaczeniu jego majątku.

Art. 19

 1. Jeżeli w danym roku w dniu 1 stycznia, liczba członków zwyczajnych przekroczy liczbę 200 osób, Walne Zebranie Członków zostaje zastąpione Walnym Zebraniem Delegatów.
 2. Delegaci wybierani są w głosowaniu jawnym w drodze elektronicznej.
 3. Kandydatami na delegatów są wszyscy członkowie zwyczajni pod warunkiem zgłoszenia się na Listę Kandydatów na Delegatów w sposób i w terminie wskazanym w Uchwale Zarządu traktującej o zwołaniu Walnego Zebrania Delegatów.
 4. Głosowanie na delegatów odbywa się w ten sposób, że Zarząd przesyła do wszystkich członków zwyczajnych, na ich adresy email wskazane w deklaracji członkowskiej lub następnie zmienione, listę kandydatów na delegatów ze wskazaniem terminu oddawania głosów. Głosowanie odbywa się poprzez przesłanie e-maila zwrotnego w terminie wskazanym w Uchwale Zarządu z załącznikiem zawierającym listę delegatów, na których członek oddaje głos w formacie PDF lub przez zabezpieczony system głosowania on-line.
 5. Głos jest nieważny jeżeli:
  1) wskazano w nim więcej niż 80 nazwisk delegatów,
  2) wskazano w nim osobę lub osoby spoza listy kandydatów na delegatów,
  3) przesłano więcej niż jeden mail z głosami,
  4) głos nadszedł z emaila nie wskazanego przez członka w deklaracji członkowskiej lub później przez niego nie zmienionego
  5) głos wpłynął po lub przed terminem wskazanym do głosowania
 6. Delegatami zostaje pierwsze 80 osób, które uzyskały największą ilość głosów. W przypadku gdy równą ilość głosów otrzymało więcej niż 80 osób, wszystkie one zostają Delegatami. W przypadku jednak gdy liczba delegatów miałaby przekroczyć 100 osób, dla osób o równej liczbie głosów zarządza się drugą turę głosowania. Kadencja Delegata kończy się z upływem końca roku poprzedzającego kolejny Zwyczajny Zjazd Delegatów lub Członków, stosownie do treści ust. 8.
 7. Lista Delegatów zostanie podana do wiadomości członków stowarzyszenia w Uchwale Zarządu.
 8. Kadencja Walnego Zebrania Delegatów kończy się z upływem końca roku poprzedzającego kolejny Zwyczajny Zjazd Delegatów lub Członków.
 9. Mandat delegata wygasa:
  1) w przypadku utraty członkostwa zwyczajnego
  2) nie wybrania na kolejną kadencję.

Art. 20

 1. Zarząd składa się z co najmniej 3 członków, w tym Prezesa, Wiceprezesa lub Wiceprezesów oraz Skarbnika, wybieranych na pierwszym posiedzeniu Zarządu ze swojego składu.
 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał, zwołuje je Prezes Zarządu.
 3. Zarząd podejmuje decyzję w drodze uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków Zarządu.

Art. 21

 1. Do kompetencji Zarządu należy:
  1) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia
  2) realizowane uchwał Walnego Zebrania Członków
  3) zwoływanie Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
  4) ustalanie wysokości składek członkowskich
  5) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia
  6) przyjmowanie i skreślanie członków,
  7) uchwalanie i zatwierdzanie regulaminów
  8) wydawanie instrukcji i zarządzeń organizacyjnych,
  9) powoływanie wewnętrznych jednostek organizacyjnych,
  10) podejmowanie uchwał o zmianie statutu w zakresie związanym z zaleceniami i poleceniami Krajowego Rejestru Sądowego i organu nadzoru.
 2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia upoważnieni są Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu i Skarbnik samodzielnie lub dwóch członków zarządu łącznie.
 3. Do kompetencji Prezesa Zarządu należy kierowanie pracami Zarządu.
 4. Członkowie Zarządu nie mogą otrzymywać wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

Art. 22

 1. Komisja Rewizyjna składa się co najmniej z 3 osób, w tym wybieranych ze swojego grona przewodniczącego, jego zastępcy i sekretarza.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1) kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia
  2) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania
  3) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu
  4) ocena pracy Zarządu
  5) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków, wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu
  6) składanie wniosków w sprawie udzielania Zarządowi absolutorium
 4. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności wszystkich jej członków.

Art. 23

W przypadku gdy skład władz wybieralnych Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji , której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.


ROZDZIAŁ IV – MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

Art. 24

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego w sferze działań określonych art. 4 ustawy z dnia 24 czerwca 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst pierwotny: Dz. U. 2003 r. Nr 96 poz. 873 z póź. zm.) zgodnie z celami Stowarzyszenia i Polską Klasyfikacją Działalności.
 2. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
 3. Źródłami majątku Stowarzyszenia są:
  1) składki członkowskie
  2) darowizny, zapisy i spadki oraz środki pochodzące z ofiarności publicznej i sponsoringu
  3) dotacje, subwencje, udziały, lokaty
  4) przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego.
 4. Zabronione jest:
  1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi
  członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi"
  2) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach
  3) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to
  wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
  4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.


ROZDZIAŁ V – TERENOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Art. 25

 1. Terenowymi jednostkami organizacyjnymi Stowarzyszenia są Pododdziały i Samodzielne Pododdziały.
 2. Celem działania Pododdziałów i Samodzielnych Pododdziałów jest koordynowanie udziału ich członków w szkoleniach oraz organizowanie szkolenia, przy uwzględnieniu obowiązują cych w tym zakresie przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Pododdział lub Samodzielny Pododdział może zostać powołany na obszarze odpowiadającym terytorium jednej gminy lub kilku gmin sąsiadujących wchodzących w skład jednego powiatu.

Art. 26

 1. Pododdziały są terenowymi jednostkami organizacyjnymi Stowarzyszenia, nie posiadającymi osobowości prawnej.
 2. Pododdziały tworzone i rozwiązywane są uchwałą Zarządu określającą teren ich działania oraz wskazującą dowódcę.
 3. Organem Pododdziału jest jednoosobowy Zarząd Pododdziału składający się z Dowódcy powoływanego i odwoływanego uchwałą Zarządu.

Art. 27

 1. Samodzielne Pododdziały posiadają osobowość prawną po wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego.
 2. Samodzielne Pododdziały tworzone i rozwiązywane są uchwałą Zarządu określającą teren ich działania oraz wskazującą dowódcę, podejmowaną na pisemny wniosek co najmniej 4 członków zwyczajnych Stowarzyszenia mających miejsce zamieszkania na terenie przyszłego działania Samodzielnego Pododdziału.
 3. Organem Samodzielnego Pododdziału jest jednoosobowy Zarząd Samodzielnego Pododdziału składający się z Dowódcy powoływanego i odwoływanego uchwałą Zarządu.
 4. Do kompetencji Dowódcy Samodzielnego Pododdziału należy:
  1) kierowanie bieżącą działalnością Samodzielnego Pododdziału
  2) realizowane uchwał Walnego Zebrania Członków
  3) ustalanie wysokości składek członkowskich
  4) zarządzanie majątkiem Samodzielnego Pododdziału
  5) przyjmowanie i skreślanie członków Samodzielnego Pododdziału
  6) wydawanie instrukcji i zarządzeń organizacyjnych
  7) powoływanie wewnętrznych jednostek organizacyjnych
 5. Samodzielny Pododdział może prowadzić działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego w sferze działań określonych art. 4 ustawy z dnia 24 czerwca 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst pierwotny: Dz. U. 2003 r. Nr 96 poz. 873 z póź. zm.) zgodnie z celami Stowarzyszenia i Polską Klasyfikacją Działalności.
 6. Samodzielny Pododdział nie prowadzi działalności gospodarczej.
 7. Źródłami majątku Samodzielnego Pododdziału są:
  1) składki członkowskie
  2) darowizny, zapisy i spadki oraz środki pochodzące z ofiarności publicznej i sponsoringu
  3) dotacje, subwencje, udziały, lokaty
  4) przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego.
 8. Do składania oświadczeń woli w imieniu Samodzielnego Pododdziału upoważniony jest Dowódca.
 9. Umowy pomiędzy Samodzielnym Pododdziałem a jego Dowódcą zawiera pełnomocnik wskazany przez Zarząd Stowarzyszenia.
 10. W przypadku rozwiązania Samodzielnego Pododdziału uchwała Zarządu wskazuję osobę Likwidatora. Likwidator zakańcza bieżącą działalność Samodzielnego Pododdziału, w szczególności ściągając wierzytelności oraz wypełnia zobowiązania. Pozostały majątek przekazuje na rzecz Stowarzyszenia i składa wniosek o wykreślenie Samodzielnego Pododdziału z Krajowego Rejestru Sądowego.


ROZDZIAŁ VI – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art. 28

Zmiana Statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków powziętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania, a bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie Walnego Zebrania Członków.

Art. 29

 1. Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków powziętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwalając rozwiązanie Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia. Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków powziętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.