Strzelectwo Dla Każdego – zajęcia wprowadzające

W dniu 23.10.2022 r. przeprowadziliśmy zajęcia wprowadzające w ramach realizacji programu Strzelectwo dla Każdego.

Część wprowadzająca miała charakter teoretyczno-praktyczny.

W ramach części teoretycznej uczestnicy zostali zapoznani z kadrą instruktorską, założeniami projektu oraz jego programem. Następnie uczestnicy zostali zapoznani z następującymi zagadnieniami:

1) historia strzelectwa

2) podstawowe prawne regulacje dotyczące broni palnej i amunicji

3) pierwsza pomoc na strzelnicy

4) zasady bezpieczeństwa w strzelectwie sportowym i bojowym

5) zasady celnego strzelania

6) budowa i zasady działania broni palnej i amunicji.

Część teoretyczną zakończyliśmy pisemnym testem sprawdzającym opanowanie przez kursantów zasad bezpieczeństwa na strzelnicy.

Następnie uczestnicy w 5-osobowych grupach realizowali następujące zagadnienia praktyczne:

1) budowa, zasada działania oraz składanie i rozkładanie, konserwacja kbk AKM, kbk AR oraz pistoletu GLOCKKażdy z uczestników samodzielnie rozkładał i składał pistolet GLOCK

... kbk AKM oraz AR

2) ładowanie magazynkado nauki ładowania magazynków wykorzystaliśmy zbijaki

3) postawy strzeleckie stojąc, klęcząc i leżąc oraz czynności łączne od strzelania z broni krótkiej i długiej (kbk AKM, pistolet GLOCK)


dla chętnych była możliwość przymierzenia oporządzenia, w tym balistyki twardej


a także ćwiczenia w niej na sucho


nauka czynności łącznych do strzelania z kbk AKM w postawie leżącej


i klęczącej


oraz stojącej, jak widać na zdjęciu niektórzy kursanci zdecydowali się ćwiczyć w pełnym oporządzeniu


każdemu ze szkolonych dobieraliśmy postawę oraz techniki manualne odpowiednie do możliwości fizycznych


zasady bezpieczeństwa są najważniejsze


tak jak i podstawy, w tym prawidłowy chwyt broni

4) strzelanie z broni pneumatycznej.


jako główny cel strzelania z broni pneumatycznej postawiliśmy naukę prawidłowej pracy na języku spustowymstrzelanie z broni pneumatycznej okazało się jedną z bardziej wymagających fizycznie punktów szkolenia

Zajęcia odbyły się w 3 grupach 20-osobowych, a do dyspozycji każdej z grup było 4 instruktorów.

Program jest finansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Kultury Fizycznej, a jego operatorem jest Polski Związek Strzelectwa Sportowego.

W tym miejscu chcielibyśmy wyrazić podziękowanie:

1) wszystkim uczestnikom za wysoki poziom zaangażowania i zdyscyplinowania co umożliwiło sprawny przebieg zajęć zgodnie z planem

2) Panu Krystianowi Hytrosiowi – Staroście Proszowickiemu – za wsparcie organizacji szkolenia

3) Panu Włodzimierzowi Dońcowi – członkowi zarządu Powiatu Proszowickiego – za wsparcie organizacji szkolenia

4) Panu Wiesławowi Rudkowi – Wójtowi Gminy Koniusza – za wsparcie organizacji szkolenia, w szczególności bezpłatne użyczenie obiektów szkoleniowych

5) Panu Grzegorzowi Sopali – radnemu Gminy i Miasta Proszowice – za wsparcie organizacji szkolenia

6) Panu mł. bryg. Zbigniewowi Kwincie – Komendantowi Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Proszowicach za wsparcie organizacji szkolenia

7) Panu Kamilowi Gałkowi – sołtysowi Polekarcic - za osobiste zaangażowanie i pomoc przy organizacji szkolenia

8) Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaganowie – za bezpłatne użyczenie sali wykładowej oraz parkingu przy strażnicy

9) Ochotniczej Straży Pożarnej w Polekarcicach – za bezpłatne użyczenie sali wykładowej, parkingu przy strażnicy oraz przygotowanie poczęstunku dla kursantów.

Już w listopadzie dalsza część szkolenia – tym razem na strzelnicy.