Rejestracja Stowarzyszenia Terytorialni w Krajowym Rejestrze Sądowym

W dniu 22.04.2016 r. Stowarzyszenie Terytorialni zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000613985, tym samym uzyskując osobowość prawną.